Zakres usług

Wpadłeś w spiralę kredytową? Nie jesteś w stanie spłacać swoich długów? Zastanawiasz się, czy kwalifikujesz się do oddłużenia w postępowaniu upadłościowym? Dzięki pracy w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego, w którym rozpoznawane były sprawy upadłościowe, potrafię prawidłowo ocenić szanse na uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz ustalić, czy w konkretnym przypadku występują okoliczności mogące skutkować oddaleniem takiego wniosku przez sąd. Przygotuję dla Ciebie wniosek o upadłość konsumencką i będę Cię reprezentować w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, jak również na jego dalszym etapie, czyli w postępowaniu upadłościowym.

Zbierz całą dokumentację dotyczącą twojego zadłużenia i skontaktuj się ze mną. Przeanalizujemy wspólnie twoje szanse na oddłużenie.

Nowelizacja Prawa Upadłościowego, która wejdzie w życie 24.03.2020 r., znacząco poszerzy krąg dłużników, którzy będą mogli liczyć na uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przyczynienie się dłużnika do pogłębienia stanu niewypłacalności nie będzie już bezwzględną przesłanką oddalenia wniosku.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i utraciłeś wypłacalność? Jesteś członkiem zarządu niewypłacalnej spółki kapitałowej? Prawo obliguje cię do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy w terminie 30 dni od dnia utraty wypłacalności. Domniemanie niewypłacalności dotyczy wszystkich dłużników, których opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, zanim wyprzedzą cię wierzyciele. Mogę sporządzić taki wniosek i reprezentować cię w postępowaniu o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, a następnie w postępowaniu upadłościowym. Posiadam doświadczenie praktyczne w sprawach tego rodzaju dzięki ponad czteroletniej pracy na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego, w którym rozpoznawano także sprawy upadłościowe.

Jesteś wierzycielem niewypłacalnego dłużnika? Wiesz lub podejrzewasz, że nie jesteś jedynym jego wierzycielem? Również możesz zgłosić wniosek o ogłoszenie jego upadłości i uzyskać przynajmniej częściowe zaspokojenie swojej należności. Mogę sporządzić taki wniosek i reprezentować cię w postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnika, a następnie w postępowaniu upadłościowym.

Przedsiębiorcy trwale nieregulujący swoich wymagalnych zobowiązań powinni być eliminowani z obrotu gospodarczego, gdyż narażają uczciwych kontrahentów na straty. Służy temu instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajmowania niektórych funkcji (pełnomocników i reprezentantów osób prawnych).

Sąd może orzec zakaz nawet na 10 lat, jeżeli zostanie wykazane, że osoba, której wniosek o orzeczenie zakazu dotyczy:

 1. będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo
 2. faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, albo
 3. po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo
 4. jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo
 5. jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

Jeżeli twój dłużnik spełnia te warunki, nie złożył wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, a rozmiar pokrzywdzenia jego wierzycieli nie jest nieznaczny, warto zastanowić się nad złożeniem w stosunku do niego wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Mogę sporządzić taki wniosek i reprezentować Cię w postępowaniu sądowym w przedmiocie orzeczenia zakazu.

Sprawami gospodarczymi są sprawy:

 1. ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;
 2. określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;
 3. ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
 4. przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;
 5. z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;
 6. z umów leasingu;
 7. przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;
 8. między organami przedsiębiorstwa państwowego;
 9. między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;
 10. z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 11. o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;
 12. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Od dnia 9 listopada 2019 r. sprawy te będą rozpoznawane przez sąd w postępowaniu odrębnym. Przez ponad 4 lata jako asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego miałam praktyczną styczność ze wszystkimi wyżej wymienionymi sprawami, pomagałam sędziom projektować rozstrzygnięcia (postanowienia i wyroki) oraz je uzasadniać. Dzięki temu wiem, jak skutecznie działać w tego rodzaju sprawach jako pełnomocnik – jakie okoliczności i w jaki sposób powinny zostać wykazane. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i twój kontrahent nie płaci, wykonuje zlecone mu prace lub usługi wadliwie lub nieterminowo, opóźnia się z dostawą zamówionych towarów lub w inny sposób uchyla się od wykonania swoich zobowiązań, mogę Cię reprezentować w sporze z nim. Sporządzam korespondencję przedprocesową, pozwy o zapłatę we wszystkich rodzajach spraw gospodarczych, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym oraz pozwy o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności. Zapewniam również reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Jeżeli dopiero zamierzasz zawrzeć umowę z kontrahentem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie wiesz, jak zabezpieczyć swoje interesy, mogę sporządzić dla Ciebie projekt dowolnego rodzaju umowy.

Jeżeli kontrahent dostarczył Ci umowę, którą sam sporządził, a nie jesteś pewien, czy nie zawiera ona postanowień potencjalnie niekorzystnych, mogę ją dla Ciebie przeanalizować i wskazać postanowienia wymagające zmiany lub negocjacji.

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, z którym się nie zgadzasz, a dotyczy on roszczenia związanego z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, mogę sporządzić w Twoim imieniu środek zaskarżenia (sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym), co zapobiegnie uprawomocnieniu się nakazu zapłaty i da Ci szansę na obronę swoich praw w postępowaniu sądowym.

Zapewniam również stałą obsługę prawną osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom prawnym.

Świadczę pełen zakres porad prawnych oraz zapewniam reprezentację procesową we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego – o rozwód, separację, alimenty, przysposobienie, ustalenie kontaktów z dziećmi, o zmianę orzeczenia w sprawie kontaktów, o egzekucję kontaktów, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem.

Mogę sporządzić pozew (lub odpowiedź na pozew czy apelację) w sprawie o zasądzenie, obniżenie bądź podwyższenie alimentów, o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej/o zniesienie współwłasności, wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych.

Posiadam praktyczne doświadczenie w sprawach z zakresu rawa rodzinnego oraz w sprawach rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (m.in.o demoralizację, o umieszczenie w MOW), gdyż pracowałam jako asystent sędziego w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego, współpracując z doświadczonymi sędziami i wspomagając ich przy projektowaniu postanowień oraz uzasadnień wyroków.

Zawarłeś jakąś umowę z profesjonalistą jako osoba fizyczna (bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową)?

Uważasz, że jej warunki mogą godzić w Twoje prawa bądź być sprzeczne z prawem?

Dodatkowe opłaty przewidziane w umowie budzą twoje wątpliwości?

Chętnie przeanalizuję dla Ciebie umowę pod kątem ewentualnej obecności niedozwolonych postanowień.

Jeśli zakupiony towar ma wady lub jest niezgodny z opisem, być może przysługują ci uprawnienia z tytułu rękojmi. Nienależyte wykonanie usługi rodzi uprawnienie do żądania poprawek lub odstąpienia od umowy, ewentualnie do naprawienia wynikłej z niestaranności usługodawcy szkody.

Konsument jako słabsza strona stosunku prawnego jest szczególnie chroniony przez przepisy prawa. Warto korzystać z tej ochrony!

Od każdej decyzji administracyjnej można się odwołać, a od decyzji organu drugiej instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na podstawie przedstawionej dokumentacji ocenię zasadność sporządzenia środka zaskarżenia i sporządzę stosowne pismo procesowe. Niekorzystna decyzja nie musi być ostateczna.

Zapewniam pełną obsługę postępowań przetargowych dla zamawiających oraz dla wykonawców: przeprowadzenie postępowania przetargowego, przygotowanie SIWZ, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, przygotowanie umów, reprezentację w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz w postępowaniu ze skargi na orzeczenie KIO przed właściwym miejscowo Sądem Okręgowym, jak również przygotowanie ofert oraz dokumentacji przetargowej.

Udzielam porad we wszystkich sprawach cywilnych, w tym również w sprawach z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego. Z góry nie wykluczam przyjęcia do prowadzenia właściwie żadnej sprawy – z wyjątkiem spraw z zakresu prawa podatkowego.