Zakres usług

Podstawowe rodzaje prowadzonych przeze mnie spraw

Upadłość konsumencka

Osoba fizyczna, która nie może spłacać swoich długów dłużej niż trzy miesiące, spełnia podstawową przesłankę ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jaką stanowi niewypłacalność. Od marca 2020 upadłość będą mogli ogłosić dłużnicy, którzy powiększyli swoje zadłużenie

Upadłość przedsiębiorców

Podmioty gospodarcze także mogą skorzystać z procedury oddłużeniowej. Niewypłacalność zachodzi, gdy opóźnienia w płatnościach przekraczają 3 m-ce lub długi przewyższają majątek przedsiębiorstwa i stan ten trwa dłużej niż 2 lata.

Sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze to spory między przedsiębiorcami. Brak zapłaty, brak dostawy, uszkodzenie towaru, nienależyte wykonanie usługi, roszczenia dotyczące robót budowlanych. Profesjonaliści podlegają podwyższonym standardom, dlatego powinni świadomie zawierać umowy.

Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to umowy odpłatne, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, finansowane ze środków budżetowych. Tryb ich udzielania określa ustawa, której stosowanie rodzi wiele problemów.

Prawo administracyjne

Decyzje administracyjne mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie: budowy, zasiłki, orzeczenia o niepełnosprawności, dotacje dla firm i wiele innych. Negatywna decyzja nie musi kształtować praw i obowiązków zainteresowanego w sposób ostateczny.

Prawo konsumenckie

Konsumenci nie zawsze mają świadomość posiadanych uprawnień jako kupujący czy kredytobiorcy. Umowę niekorzystną, zawartą kliknięciem pod wpływem impulsu, można rozwiązać. Zaniżone odszkodowanie da się wyegzekwować.

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu sprawa rodzinnego to nie tylko rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dziećmi, ustalenie miejsca ich pobytu, ale także sprawy o ubezwłasnowolnienie czy o ustanowienie kurateli czy odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne.

Inne rodzaje spraw

Wymienione sprawy to nie wszystko, czym się zajmuję. Poza sprawami podatkowymi przeanalizuję każdy zgłoszony problem prawny, zwłaszcza z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego. Wstępna ocena sprawy pozwoli mi ustalić, czy posiadam kompetencje, by się nią zająć

Pierwsze kroki

Zanim przyjdziesz do Radcy Prawnego w Legnicy

01. Zidentyfikuj problem

Nie musi to być określenie precyzyjne w sensie prawnym, ale warto, żebyś przemyślał, jakiej porady potrzebujesz i czego chcesz się dowiedzieć. Jeśli nie wiesz, nie masz pewności lub twój problem sprowadza się do „co zrobić z pismem z sądu/od firmy windykacyjnej, które właśnie odebrałeś od listonosza?”, przejdź od razu do punktu 4.

02. Skompletuj dokumenty

Skompletuj dokumenty związane ze sprawą. Czyli umowy, aneksy, decyzje, pisma urzędowe z nią związane, korespondencję (w tym mailową), wezwania do zapłaty, historię rozliczeń itp. Im więcej danych przedstawisz, tym lepszą poradę otrzymasz. Jeśli dokumentacja będzie wymagała uzupełniania, udzielę szczegółowych wskazówek w tym zakresie.

03. Sprecyzuj oczekiwania

Sprecyzuj swoje oczekiwania. Czego potrzebujesz? Wstępnej porady prawnej, projektu terminowego pisma procesowego? Pisma przedprocesowego? Środka zaskarżenia? Reprezentacji w postępowaniu sądowym? Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź od razu do punktu 4. Wspólnie ustalimy optymalny tok działania.

04. Skontaktuj się ze mną

Opisz swoją sprawę, jeśli masz skany lub zdjęcia dokumentów, możesz je dołączyć. Odpowiem i umówimy się na spotkanie lub poradę zdalną.

Wynagrodzenie

Wbrew powszechnemu przekonaniu porada prawna nie musi być droga. Cena konkretnej usługi zależy od stopnia skomplikowania sprawy i niezbędnego nakładu pracy, jednak gwarantuję, że cena prostej porady (analizy nieskomplikowanego stanu faktycznego, przedstawienia stanu prawnego i możliwości dalszych działań lub wykonania projektu prostego pisma procesowego czy wezwania do zapłaty/odpowiedzi na takie wezwanie) nie przekroczy 100 zł netto + VAT (123 zł brutto).

W każdym wypadku przed podjęciem czynności, a po zapoznaniu się z zakresem sprawy, przedstawię koszt wykonania usługi oraz szacowane koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe i wydatki, takie jak zaliczka na opinię biegłego sądowego czy koszt sporządzenia prywatnej opinii niezbędnej do określenia wysokości roszczenia).

Koszty zastępstwa procesowego są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Do kosztów tych należy doliczyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł od osoby.

Przy umowach stałej obsługi prawnej możemy uzgodnić miesięczny ryczałt lub stawkę godzinową.

Wybrane minimalne stawki zastępstwa procesowego:

Roszczenia majątkowe, czyli wszelkie sprawy, w których strona pozywająca domaga się od swojego przeciwnika zapłaty określonej sumy. Dla najniższych żądań koszty zastępstwa procesowego wynoszą 90 zł.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym ustawowe stawki minimalne rozpoczynają się od 60 zł.

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Przykładowe minimalne stawki to:

  • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł;
  • przysposobienie – 360 zł;

Prawo spadkowe – gałąź prawa cywilnego regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela.

Przykładowe stawki minimalne:

  • zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych – 120 zł;
  • stwierdzenie nabycia spadku – 120 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu – 720 zł;

Prawo pracy – gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Przykładowe stawki minimalne:

  • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł;
  • ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 240 zł;

Paragraf 222

Blog poświęcony sprawom związanym z prawem.
Kategoria: Orzecznictwo

Prawomocna nieważność spłaconego kredytu Nordea – Habitat (umowa z kwietnia 2010)

Wyrokiem z 15.03.2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Krzysztof Rudnicki) oddalił apelację banku PKO BP S.A. od wyroku z dnia 8 lutego 2023 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I C 353/22, którym Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Dorota Onufrowicz – Miara) zasądził od PKO BP S.A. na rzecz moich klientów kwotę 566.297,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu terminu spełnienia świadczenia określonego w przedprocesowym wezwaniu do zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 11.817…

0023 marca 202423 marca 2024
Kategoria: Orzecznictwo

Odmowa przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Santander Consumer Banku S.A.

W środę 8 listopada 2023 r. SSN Władysław Pawlak w ramach tzw. przedsądu odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Santander Consumer Banku S.A. od prawomocnego wyroku SA we Wrocławiu (SSA Krzysztofa Rudnickiego) o sygn. akt I ACa 331/22 z 16.05.2022 r. Wyrokiem tym oddalono apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska) o sygn. akt I C 268/20 z 26.10.2021 r., ustalającego nieważność umowy kredytu nominowanego do CHF…

007 stycznia 20247 stycznia 2024
Kategoria: Orzecznictwo

Nieważność umowy kredytu nominowanego do CHF Santander Consumer Banku S.A. (wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 21 września 2021 r. w sprawie I C 316/20)

Po dłuższej nieobecności wracam na bloga z bardzo dobrymi wieściami. W prowadzonej przeze mnie sprawie o sygn. akt I C 316/20, w której kredytobiorcy domagali się ustalenia nieważności umowy kredytu nominowanego do CHF, zawartej z Santander Consumer Bankiem S.A. we Wrocławiu, Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Agata Kawa – Jerka) uwzględnił żądanie pozwu i utrzymał w całości w mocy wydany na wcześniejszym etapie tego postępowania wyrok zaoczny. Sąd  ustalił, że umowa kredytu hipotecznego…

0230 września 202130 września 2021

Więcej wpisów...