Prawomocna nieważność spłaconego kredytu Nordea – Habitat (umowa z kwietnia 2010)

Wyrokiem z 15.03.2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Krzysztof Rudnicki) oddalił apelację banku PKO BP S.A. od wyroku z dnia 8 lutego 2023 r., wydanego w sprawie o sygn. akt I C 353/22, którym Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Dorota Onufrowicz – Miara) zasądził od PKO BP S.A. na rzecz moich klientów kwotę 566.297,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od upływu terminu spełnienia świadczenia określonego w przedprocesowym wezwaniu do zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 11.817 zł. Podstawą roszczenia zapłatę była nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego Nordea – Habitat zawartej w kwietniu 2010 r. Sąd uwzględnił powództwo, obejmujące zwrot nadwyżki ponad kapitał kredytu, w całości. Podzielił tym samym moją argumentację, że umowa była nieważna w chwili jej zawarcia, nie tylko ze względu na niedozwolone postanowienia dotyczące przeliczeń walutowych, ale również z uwagi na obciążenie konsumentów przez bank całością ryzyka kursowego. Kredyt został spłacony jeszcze przed wytoczeniem powództwa, co nie stanęło na przeszkodzie uwzględnieniu roszczenia o zwrot nadpłaconych rat. Sąd II instancji w ustnych motywach rozstrzygnięcia jako jego pierwszą podstawę wskazał jeden z podniesionych przeze mnie zarzutów, tj. brak określenia w umowie kwoty kredytu. Zmiana wyroku dotyczyła jedynie wyeliminowania z jego treści sposobu zasądzenia kwot na rzecz powodów (słowa „łącznie”). Bank został także obciążony obowiązkiem zwrotu na rzecz kredytobiorców kosztów postępowania apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *