Nieważność umowy kredytu nominowanego do CHF Santander Consumer Banku S.A. we Wrocławiu – wyrok zaoczny

Nieważność umowy kredytu nominowanego do CHF Santander Consumer Banku S.A. we Wrocławiu – wyrok zaoczny

W dniu 3 listopada 2020 r. w prowadzonej przeze mnie sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu nominowanego do CHF zawartej przez klientów w marcu 2006 r. z Santander Consumer Bankiem S.A. we Wrocławiu i o zapłatę Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Agata Kawa – Jerka) wydał wyrok zaoczny. Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna, zasądzając równocześnie, zgodnie z żądaniem pozwu, na rzecz kredytobiorców kwotę nadwyżki ponad udzielony im kredyt oraz koszty procesu w łącznej wysokości 6.417 zł. Wyrok nie jest prawomocny. W tej samej sprawie Sąd zabezpieczył wcześniej, na skutek wniosku zawartego w pozwie, roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez zawieszenie spłaty rat kredytowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z jednoczesnym zakazaniem bankowi wypowiedzenia umowy z tego powodu. Z bankiem, wbrew wszelkim pozorom, można zatem wygrać, ale trzeba podjąć kroki prawne. Umowa, której dotyczy sprawa, została zawarta z wykorzystaniem wzorca zawierającego następujące niedozwolone postanowienia:

§ 2 ust. 1 zd. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określony w §1.”

§ 3 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczaniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”

§ 5 ust. 5 zd. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

Sprawdzić swoją umowę pod kątem klauzul niedozwolonych można w opracowaniu Rzecznika Finansowego, tj. mapie klauzul niedozwolonych, dostępnej tutaj.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *